Åtgärder vid misstanke att elev säljer droger, ansvarar rektor för att: . I skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår arbetet mot droganvändning 

1158

Våra skolor ska därför vara en tobak- alkohol- och drogfri arbetsplats. Skolan arbetar förebyggande och agerar om droger förekommer i 

Skola, socialtjänst och fritidsverksamhet arbetar dagligen med hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga, genom den ordinarie verksamheten. Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Förebyggande arbete droger skola

  1. Svensk statsskuldväxel
  2. Preem mastercard valutaväxling
  3. Hobbyland clintonville
  4. 1990s levis denim jacket
  5. Bygglov halmstad ansökan
  6. Hur många celler har en människa som minst bestått av vid något tillfälle
  7. Vart hamnar scannade bilder
  8. Cloud republic avanza

Kungälvs kommun arbetar för att minska skador och missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar. En årlig plan för förebyggande arbete mot droger ska finnas på skolan/fritidsgården. I planen ska det framgå hur skolan/fritidsgården ämnar arbeta förebyggande under följande läsår. I planen framgår förebyggande aktiviteter och målgrupp för aktiviteter under läsåret. Det förebyggande arbetet ska sträva efter en ökad medverkan av preparat. Vi har valt att titta på hur skolan jobbar förebyggande mot droganvändning bland elever. Vi hoppas att med detta arbete få en inblick i hur skolan uppfattar förekomsten av droger bland eleverna och hur de aktivt jobbar för att upptäcka ungdomar i riskzonen.

Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Arbetet handlar även om att kartlägga arbetet i kommunen genom uppföljning av den alkohol- och drogpolitiska planen.

Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers droganvändning är av stor betydelse. Det ger eleven bättre livschanser, det bidrar till ett bra klimat i skolan, det ger skolan ett gott rykte och det minskar samhällets kostnader. Det främsta verktyget i det här arbetet är skolans drogpolicy och handlingsplan.

Syfte. Syftet med skolan drogpolicy är att: • Förebygga  Strategier i Lilla Edet kommuns drogförebyggande arbete .. 6. 7.

Förebyggande arbete droger skola

Det finns också stora fördelar med att forma rutiner för hur skolan kan involvera vårdnadshavare i det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och andra droger.

För skolor som vill ge information om tobak, alkohol och andra droger till ett stort antal elever till olika  Personal på skolan som får kännedom, misstanke eller signaler om att droger förekommer eller används av elever vid skolan, ska anmäla detta  Kunskap om tobak, alkohol och andra droger är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom skolan, därför ska dessa  Skolan förebygger! Det är många instanser i ett samhälle som hjälper till i det drogförebyggande arbetet. Till dessa hör bland andra kommun, landsting,  förebyggande åtgärder men även att agera om droger förkommer i skolmiljön bland elever och personal. Syfte. Syftet med skolan drogpolicy är att: • Förebygga  Strategier i Lilla Edet kommuns drogförebyggande arbete ..

Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak.
Halda stickmaskin

Förebyggande arbete droger skola

Tobaksförbud gäller alla: elever, personal och besökare på skolan. Högstadieskolorna och skolledning har tillsammans arbetat fram anvisningar mot tobak.

Genom förebyggande arbete och med information skall skolan bidra till att skapa goda livsvillkor för elever och personal. En god arbetsmiljö förutsätter att skolan är fri från alkohol och droger.
Ea gruppen vasteras

Förebyggande arbete droger skola ali reza
di valutor
minna eriksson vaasa
vad betyder fakturera
stockholms internationella montessoriskola konradsbergsgatan stockholm

För ett lyckat förebyggande arbete är det bra att diskutera skolans ANDTS-plan och gemensamma regler bruk av alkohol eller droger vad gäller t.ex. risk- och.

Förebyggande arbete innebär att minimera risken för ohälsa (här; minimera risken för att eleverna brukar tobak, alkohol och andra droger). För detta krävs kunskap om vilka faktorer som påverkar beteendet negativt respektive positivt, de så kallade risk- och skyddsfaktorerna. En riskfaktor för ett En fjärde fråga som allt oftare ställs är om och hur skolan kan använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Vi vet inte i vilken omfattning narkotikahundar förekommer i skolmiljö idag, men den bild jag fått genom alla kontakter med skolan och genom att söka information på nätet i lokala medier är att det skett en snabb ökning.


Center business
bli professor i juridik

ingens åtgärdsprogram3, uttrycks stora förväntningar på att skolan ska förebygga och minimera elevernas bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak. Dessa förväntningar kan sammanfattas som att skolan ska verka för: • Alkoholfri uppväxt, så sen debut som möjligt och så låg konsumtion som möj-ligt.

En klassrumsföreläsning genomförs hos er … Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola. Staffan erbjuder utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete och policy, handlingsplan och drogtestning. Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan.

En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Tobaksförbud gäller alla: elever, personal och besökare på skolan. Högstadieskolorna och skolledning har tillsammans arbetat fram anvisningar mot tobak. Anvisningen beskriver hur vi arbetar förebyggande.

En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål.

Skolan är en plats där de påverkas av både grupptryck och av andra yttre faktorer. Vi har i vår uppsats diskuterat om hur man kan förebygga langning på skolor. Det är viktigt att man i ett tidigt skede ser till att begränsa ungdomars tillgänglighet av alkohol och droger och skolan kan vara en viktig faktor i detta arbete.