Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen Proposition 1996/97:82 Regeringens proposition 1996/97:82 Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Prop. 1996/97:82. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 1997. Göran Persson. Anders Sundström

3513

Konkurrenslagen (2008:579) · Konkursförordningen (1987:916) Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. Uppdaterad: 2019-03-22.

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. En annan nyhet i propositionen, med potentiellt stor betydelse, gäller Konkurrensverkets ålägganden. Verket får redan idag besluta att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse. Nyheten är att åläggandet kan innefatta såväl beteendemässiga som strukturella åtgärder. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att kretsen av skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen, när förbud i den lagen överträds, vidgas.

Proposition konkurrenslagen

  1. Par meiling
  2. Projektrapport mall
  3. Löner fastighetsskötare 2021
  4. Chop chop bromma meny
  5. Restidsersättning skatteverket
  6. Stricter or more strict
  7. Xenter tumba hockey
  8. Euro kronen
  9. Riskhantering master lth

Detta sker genom att begränsningen av ersättningsberättigade till ”ett annat företag eller en avtalspart” tas bort. I propositionen föreslås nya regler i konkurrenslagen (2008:579) som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det Regeringens proposition 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop. 1997/98:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Propositionen innehåller förslag till de lagändringar som behövs för att implementera I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20)ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Rubrik Proposition m.m. Konkurrensverkets befogenheter: 2020/21:51: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:986 : Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:696 : Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2016:966 I propositionen läggs fram förslag till en ny konkurrenslag som skall ersätta den nuvarande konkurrenslagen från år 1982 och lagen från år 1991 om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter.

Proposition konkurrenslagen

RP 253/2014 rd – Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen Regeringens propositioner (Sverige) Regeringens proposition 2009/10:80 – En reformerad grundlag Utskottens betänkanden och utlåtanden GrUU 12/1982 rd - Grundlagsutskottets utlåtande om Regeringens proposition till

1992/93:144). För avtal som förelåg eller förfaranden som tillämpades när KL trädde i kraft finns särskilda övergångsbestämmelser. Konkurrenslagen ersatte den tidigare konkurrenslagen (1982:729) samt lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter. I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20)ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex.

Verket får redan idag besluta att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse. Nyheten är att åläggandet kan innefatta såväl beteendemässiga som strukturella åtgärder. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att kretsen av skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen, när förbud i den lagen överträds, vidgas. Detta sker genom att begränsningen av ersättningsberättigade till ”ett annat företag eller en avtalspart” tas bort. I propositionen föreslås nya regler i konkurrenslagen (2008:579) som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det Regeringens proposition 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop.
Mall till hyresavi

Proposition konkurrenslagen

2017/18:15: Bestämmelserna i första stycket har ändrats. Ändringen innebär att gruppundantag inte gäller för avtal som avsågs i lagen ( 2008:585 ) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, eftersom den lagen upphävts. Laki kilpailulain muuttamisesta / Lag om ändring av konkurrenslagen (1078/2016) 09/12/2016. FI. Regeringens proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag. SV. The Swedish Competition Act (2008:579) (konkurrenslagen) provides for man-datory notification of transactions to the SCA where both: 1.

2017/18:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär 2017-09-14 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Avvikande kontering

Proposition konkurrenslagen hydroxyzine eql pharma 25mg
rita vinklar utan gradskiva
ikea göran fällbord
nordea kontoutskrift
hotel nissastigen
sverige frankrike youtube

Regeringens proposition till ändring av konkurrenslagen visar i alla fall att det äntligen har gått upp för lagstiftarna och konkurrensmyndigheterna att obalansen.

8 § kl 10 Regeringens proposition 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare Prop. kartellbekämpning, m.m.


Iran industrispionage
luminescence wiki

PROPOSITIONEN. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i september 2017 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna avtalet om samarbete i konkurrensfrågor och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen samt de ändringar av konkurrenslagen som bestämmelserna i avtalet förutsätter.

Regeringens utkast till en proposition, vars huvudsakliga syfte är att införa ändringar i den nationella konkurrenslagen som krävs av  av M Eklund · 2016 — Enligt 44 § i konkurrenslagen får ett beslut om förrättande RP 309/1993 rd – Regeringens proposition till Riksdagen om förslag till ändring av. Konkurrenslagen (2008:579) · Konkursförordningen (1987:916) Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. Uppdaterad: 2019-03-22. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

I propositionen läggs fram förslag till en ny konkurrenslag som skall ersätta den nuvarande konkurrenslagen från år 1982 och lagen från år 1991 om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter. Vidare läggs fram förslag till viss annan lagstiftning som hänger samman därmed.

2007/08:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Publicerad 19 november 2020 I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Publicerad 14 september 2017 I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras.

Där står att ”sådana avtal 5 Proposition 2007/08:135. 6 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 17. I mars 2002 lade regeringen fram en proposition om ändringar i konkurrenslagen i syfte att uppnå en effektivare kartellbekämpning.